Ohňostroje a bezpečnosť

 

Ohňostroje patria k tradičným doplnkom osláv Nového roka a poskytujú nezabudnuteľný zážitok aj počas mnohých iných dôležitých udalostí. Musíme si však uvedomiť, že zábavná pyrotechnika nie sú hračky pre deti. Ako sa hovorí "Bezpečnosť nie je drahá, je na nezaplatenie."

Aby sme mohli zábavnú pyrotechniku a ohňostroje bezpečne používať a vyhnúť sa nebezpečným situáciám, pripravili sme pre vás niekoľko rád o tom, ako s nimi manipulovať, používať a užiť si ich.

Pamätajte na niekoľko základných pravidiel:

Venujte pozornosť svojim deťom!  Nenechajte ich používať pyrotechnické výrobky pokiaľ sú pod vekovou hranicou uvedenou v návode na použitie.

Na zaistenie bezpečnosti divákov a tých, ktorí ohňostroje odpaľujú, odporúčame dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 

Deti by nemali manipulovať s pyrotechnickými výrobkami !

Nikdy nedovoľte deťom, aby s výrobkami manipulovali, hrali sa s nimi alebo ich odpaľovali. 

Pyrotechnické výrobky a ohňostroje môžu odpaľovať iba osoby staršie ako 15 rokov pre kategóriu F1, 18 rokov pre kategóriu F2 a 21 rokov pre kategóriu F3. Ohňostroje sú skvelou rodinnou zábavou avšak treba mať na pamäti, že obsah pyrotechnických výrobkov horí  pri vysokej teplote.

 

Nepoužívajte ohňostroje pod vplyvom alkoholu !

Pri manipulácii a odpaľovaní zábavnej pyrotechniky nepožívajte žiadne alkoholické nápoje. 

Zábavnú pyrotechniku môžu používať iba osoby, ktoré konajú zodpovedne a ktoré nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok alebo liekov.

V opačnom prípade sa zvyšuje možnosť zranenia vás alebo iných osôb.

 

Dodržiavajte legislatívne zákony a nariadenia vzťahujúce sa na používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov.

Dodržiavajte miestne nariadenia a legislatívne zákony týkajúce sa nadobúdania a používania zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov a pri manipulácii s ohňostrojmi sa snažte používať vždy zdravý rozum.

Pred použitím každého pyrotechnického výrobku a ohňostroja si prečítajte všetky pokyny, upozornenia, štítky a výstrahy, aby ste pochopili celkový efekt výrobku a riziká spojené s jeho používaním. 

Používajte iba tie pyrotechnické výrobky a ohňostroje, ktoré sú povolené podľa všeobecno záväzných nariadení obce alebo mesta, v ktorom budete ohňostroj používať. 

 

Nakupujte zábavnú pyrotechniku od spoľahlivých licencovaných predajcov.

Kúpte si zábavnú pyrotechniku ​​od spoľahlivého autorizovaného predajcu ako je PyroCollection, Slovakia s.r.o.

Licencovaný a spoľahlivý predajcovia budú predávať iba výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách,výbušných predmetoch a munícií  a ktoré sú testované na bezpečné použitie.

Nepoužívajte nelegálne výbušniny; neupravujte pyrotechnické výrobky a ohňostroje; a nepokúšajte sa o vlastnú výrobu  alebo delaboráciu výrobkov.

 

Kompkatné ohňostroje používajte iba na pevnom povrchu.

Kompaktné ohňostroje používajte vždy iba na tvrdom, rovnom a pevnom povrchu, aby ste zaistili  stabilitu výrobku.

Toto je obzvlášť dôležité pri použití vyrobkov, ktoré sú svojim tvarom vyššie než širšie.

Povrch trávy, štrku alebo piesku nie je vhodný pre žiadny pyrotechnický výrobok určený na použitie vo zvislej polohe. 

Ak používate ohňostroje na tráve, štrku alebo piesku, spoločnosť PyroCollection, Slovakia s.r.o. odporúča použiť silný kus preglejky ako podstavec.

 

Spevnite celkovú stabilitu kompaktného ohňostroja.

Z dôvodu možnosti prevrátenia kompaktného ohňostroja počas jeho funkcie je dôležité výrobok stabilizovať voči prevráteniu. Obložte výrobok napríklad dvoma tehlami alebo ho ukotvite páskou ku kolíku, ktorý ste predtým zatĺkli do zeme. V prípade, že kompaktný ohňostroj má umiestnenú iniciačnú zápalnicu zhora, je možné ho zahrabať do polovice výšky do zeme alebo do vedra naplneného zeminou alebo pieskom. 

 

Zábavnú pyrotechniku používajte iba vonku na otvorenom priestore v dostatočnej vzdialenosti od obytných budov a publika.

Udržujte publikum (najmä deti) v bezpečnej vzdialenosti od miesta v ktorom sú umiestnené pyrotechnické výrobky..

Dôležité: V mieste v ktorom odpaľujete pyrotechnické výrobky sa nesmú nachádzať prekážky ako napríklad konáre stromov alebo elektrické vedenia.

Odporúča sa minimálna bezpečnostná vzdialenosť 10 metrov pre fontány a podobné pyrotechnické predmety a 50 metrov pre kompaktné ohňostroje.

Ohňostroje by ste nemali používať na miestach, kde je suchá tráva alebo akékoľvek horľavé predmety, ktoré by sa mohli vznietiť. 

Nikdy nevkladajte pyrotechnické výrobky do kovových alebo sklenených nádob. 

Ohňostroje a pyrotechnické výrobky ak to nie je v návode na použitie uvedené inak používajte vždy iba vonku.

Pri odpaľovaní pyrotechnických výrobkov a ohňostrojov postupujte opatrne.

Nikdy sa nepozerajte do ústia výrobku. 

Nikdy nedržte výrobok v ruke pokiaľ to nie v návode na použitie povolené. 

Pri zapaľovaní sa držte čo najďalej od ohňostroja a po odpálení čo najrýchlejšie odstúpte do bezpečnej vzdialenosti.

Ak nemáte dostatočné osvetlenie, použite baterku aby ste vedeli identifikovať na výrobku miesto zapálenia.

Na osvetlenie nikdy nepoužívajte zapaľovač alebo iný zdroj otvoreného plameňa.

Rešpektujte výrobky zábavnej pyrotechniky; pri nesprávnom použití môžu byť nebezpečné.

 

Používajte pyrotechnické výrobky a ohňostroje iba jednotlivo.

Nikdy nezapaľujte viadcero výrobkov naraz.

Niektoré výrobky, keď sa zapália spolu, ako napríklad prskavky, budú mať tendenciu vzplanutia nekontrolovateľným a nebezpečným spôsobom.

 

Nepoužívajte poškodené ohňostrojné výrobky.

Nikdy sa nepokúšajte zapáliť, pozmeniť alebo opraviť žiaden poškodený pyrotechnický výrobok. 

Ak dôjde k zlyhaniu zapálenia, nechajte výrobok na mieste najmenej 10 minút a potom ho hoďte do nádoby s vodou. 

Pravdepodobne výrobok pri zapálení zlyhal z istého dôvodu, takže ak sa ho potom pokúsite zapáliť iným spôsobom, ktorý nie je určený, problém sa znásobí a môže sa vytvoriť nebezpečná situácia. 

Poškodený výrobok môžete kedykoľvek vrátiť spoločnosti PyroCollection, Slovakia s.r.o., ktorá Vám bez otázok pomôže s výmenou.

 

Pripravte si zdroj vody  z dôvodu bezpečnosti.

V prípade potreby majte v blízkosti prístupný hasiaci prístroj, prívod vody, hadicu alebo vedro s vodou. Najlepšie je pripojená hadica k vodovodnému rozvodu. 

Pri každom odpaľovaní  ohňostroja by vždy mal byť pridelený jeden jednotlivec ako hasič, ktorého jedinou úlohou je byť pripravený, sledovať trajektórie ohňostroja a byť v pohotovosti pri zdroji vody. 

Požiarná bezpečnosť je obzvlášť dôležitá počas suchých klimatických podmienok alebo keď je suchá tráva v tesnej blízkosti miesta odpaľovania.

 

Veterné podmienky.

Pri silnom vetre buďte opatrní pri odpaľovaní ohňostrojov.

Sledujte miestne poveternostné podmienky, ak počas odpaľovania vášho ohňostroja dôjde k zmene vetra, mali by ste zmeniť miesto odpaľovania tak aby sa prispôsobilo zmenám vetra alebo zastaviť odpaľovanie, kým vietor nezoslabne.

 

Pri zaobchádzaní s ohňostrojmi postupujte opatrne.

Pri manipulácii s ohňostrojom buďte opatrný a vyvarujte sa prudkým nárazom na výrobky. 

Nenoste pyrotechnické výrobky vo vrecku a nenechávajte ich na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu. Pri manipulácii s ohňostrojmi nikdy nefajčite ! 

Nevybaľujte ohňostrojné výrobky z pôvodného  obalu pokiaľ  nebudete pripravení na ich použitie.

 

Buďte opatrní v prípade nepoužitých pyrotechnických výrobkov.

V prípade, že sa v blízkosti vašej odpaľovacej zóny nachádzajú ešte nepoužité pyrotechnické výrobky a ohňostroje buďte nanajvýš opatrní. Padajúce zbytky a iskry z aktívneho ohňostroja môžu náhodne zapáliť nečinný ohňostroj a spôsobiť zranenie. 

Nepoužitý ohňostroj zakryte alebo ho vložte do hermeticky uzavretej nádoby tak, aby ste zabránili neúmyselnému zapáleniu z padajúcich iskier alebo zbytkov aktívneho ohňostroja.

Nikdy nepoužívajte ohňostroje ako zbraň.

Nikdy nemierte ani nehádžte žiadne pyrotechnické výrobky na iné osoby, zvieratá alebo na akýkoľvek majetok.

Skladovanie a likvidácia zábavnej pyrotechniky.

Ohňostroj  skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí. Vypálené zvyšky  po ohňostroji zlikvidujte v zmysle návodu na použitie. Ak nie je uvedené inak, zlikvidujte ich dôkladným ponorením do vody a potom ich vložte do uzavretej vonkajšej kovovej nádoby na odpadky. Nikdy neskladujte použité ohňostrojné výrobky v domácnosti alebo kdekoľvek v interiéri.

 

Noste ochranné okuliare pre svoju bezpečnosť.

Ochranné okuliare sa odporúčajú pre jednotlivcov, ktorí odpaľujú pyrotechnické výrobky a ohňostroje, a pre osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ohňostroja.

 

Pri zvieratách postupujte opatrne.

Pri používaní pyrotechnických výrobkov zvlášť petárd berte ohľad aj voči zvieratám. 

Hluk a svetlá z  ohňostroja niektoré zvieratá často vystrašia, takže je dôležité, aby ste boli ostražitý nad svojimi domácimi zvieratami. Odporúčame premiestniť zvieratá do vnútornej uzavretej miestnosti a pozatvárať okná. Prehrávanie hudby alebo TV môže pomôcť odviesť ich pozornosť  od hluku z ohňostroja.

 

Neprenášajte ohňostroje v lietadle.

Preprava akýchkoľvek pyrotechnických výrobkov a ohňostrojov v lietadle je porušením zákona o letectve. Rešpektujte zákon a nesnažte sa prenášať ohňostroje v lietadlách alebo ich prepravovať v batožine.